مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/7244/17180

شماره: 11/7244/17180
تاریخ: 1374/11/07
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
تعرفه هاي سازمان صدا و سيما و بدهي معوقه آن سازمان
بر پايه تعرفه هاي ابلاغي سال 73 و 74 و با توجه به مصوبات برنامه دوم مي بايد ضمن انجام اقدامات ذيل بهاي برق مصارف كليه مراكز ، تا سيسات و ادارات تابعه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در سال 73 مطابق بند ج تعرفه عمومي آن سال و در سال 74 مطابق بند د تعرفه عمومي محاسبه و دريافت گردد .

1 - بهاي بر ق مصارف شركتي ( شركتهاي تابعه سازمان صدا و سيما نظير سيما چوب ، تكتا و شركت سروش ) و يا مصارف غير مرتبط ( نظير خانه هاي سازماني و . . . ) كه داراي انشعاب مستقل بوده (و يا مصرف اصلي انشعاب را تشكيل مي دهند ) مي بايد حسب نوع مصرف بر اساس تعرفه مربوطه محاسبه و دريافت گردد .

2 - طي جلسه اي با سازمان صدا و سيما مقرر گرديد بهاي برق مصارف انشعاباتي كه مصرف اصلي آن مربوط به سازمان صدا و سيما بوده ليكن مصارف شركتي و يا غير مرتبط با سازمان صدا و سيما ( نظير خانه هاي سازماني ) نيز جزئي از مصارف همان انشعاب باشد و تفكيك انشعاب امكان نداشته باشد كلاً بر اساس بند د تعرفه عمومي ( بند ج تعرفه عمومي سال 73 ) محاسبه گردد و مابه التفاوت مربوطه بر اساس برآورد مورد توافق امور برق و صدا و سيما بصورت يكجا از طريق سازمان صدا و سيما تاديه گردد ، لذا ضروري است كليه شركتها ضمن شناسائي اينگونه موارد ( كه مصارف صنعتي و غير مرتبط جزئي از مصارف اصلي سازمان صدا و سيما بوده و امكان تفكيك انشعاب وجود ندارد ) مراتب را ظرف يكماه بصورت فرم پيوست به امور برق گزارش نمايند .

3 - بمنظور پيگيري تاديه بدهي گذشته سازمان صدا وسيما ، شركتها مي بايد در صورت وجود بدهي آن سازمان ، ضمن رعايت دقيق مفاد اين اطلاعيه و انجام اصلاحات ضروري در صورتحسابها ظرف مدت 15 روز يك نسخه از صورتحسابهاي انشعابات مربوط به سازمان صدا و سيما تا تاريخ 1/11/74 را به امور برق وزارت نيرو ارسال دارند . بديهي است عدم ارسال صورتحساب نمايانگر آن خواهد بود كه سازمان صدا و سيما بدهي به آن شركت نداشته است .

محمد ملاكي
سرپرست امور برق و زارت نيرو
رونوشت:

- جناب آقاي زنگنه وزير محترم نيرو جهت استحضار
- شركت برق منطقه اي تهران پيرو تفاهم بعمل آمده در جلسه مورخ 27/10/74 آن شركت خود راساً مي بايد پيگيري وصول مطالبات خود را نموده و تنها يك نسخه از صورتحسابهاي اصلاح شده را ظرف مدت فوق الذكر جهت اطلاع به امور برق ارسال دارد.
- جناب آقاي كردان معاونت محترم اداري ومالي سازمان صدا و سيما
- دفتر برنامه ريزي برق

تصویر نامه: