مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/6630/15698

شماره: 11/6630/15698
تاریخ: 1374/10/10
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
چگونگي اعمال بند ب ماده 48 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق در موارد توسعه شبكه در مناطق شهري
پيرو اطلاعيه شماره 7887/3267/25/11 مورخ 25/5/74 در خصوص چگونگي اعمال بند ب ماده 48 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق در موارد توسعه شبكه در مناطق شهري ، به آگاهي مي رساند :

بطور كلي در مناطقي از شهرها كه بدليل افزايش تراكم ( ساخت و ساز ) نياز به توسعه يا اصلاح شبكه ( مانند تبديل تكفاز به سه فاز افزايش مقطع هادي و مانند آن ) مي باشد ، متقاضيان اينگونه مناطق نيز مشمول بند ب ماده 48 گرديده و مي بايد هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب را بنا بر مورد تنها با احتساب ضرايب 1.6 ، 2 و يا 3 محاسبه و دريافت نمود و اعمال ضرايب مازاد برآن در سال 74 مجاز نمي باشد .

محمد ملاكي
سرپرست امور برق وزارت نيرو
رونوشت:

- واحد برنامه ريزي
- دفتر تعرفه
تصویر نامه: