مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 21-30 (از 35)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
15694/300 بهاي انرژي خريداري از نيرو گاههاي آبي وزارت نيرو كليه شركتها و سازمانهاي آب و برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 29/06/1373
11/3963 تفكيك مصارف وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق استاني و سازمان آب و برق خوزستان 1373/06/27
11/25/4276/10622 محاسبه حداقل بهاي برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 22/06/1373
11/25/4170/10290 چگونگي شناسايي واحدهاي مرغداري جهت برخورداري از تعرفه صنايع كشاورزي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1373/06/19
50541/300 بهاي ديماند كارخانه هاي آرد وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 09/06/1373
13640/300 كاهش موقت قدرت وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1373/06/09
10608/246 نحوه برخورداري واحد هاي مرغداري از نرخ مخفف جهاد سازندگي جناب آقاي مهندس مسعودي - معاونت محترم برنامه ريزي توانير 06/06/1373
49616/300 بهاي برق مصرفي روشنايي و تهويه تونلها و چراغهاي مخصوص نقاط مه گير و چراغهاي چشمك زن وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1373/05/05
11/25/2730/6676 تاييد تعرفه صنعتي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 29/04/1373
47626/300 افزودن تبصره 2 به بند يك ساير شرايط تعرفه توليد ( صنعت و معدن ) وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1373/04/13