مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 11-20 (از 35)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
11/5826/14392 ارسال خلاصه مذاكرات مربوط به بررسي و رفع ابهام آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان و شركتهاي توزيع نيروي برق 13/08/1373
ح/م/4533 تاكيد بر لزوم توجه و اعلام هزينه ها به طور كاملاً دقيق بر اساس آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 1373/08/11
57940/300 ابلاغ تعرفه مصارف برق گرمابه هاي عمومي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 11/08/1373
57940/300 ابلاغ تعرفه مصارف برق گرمابه هاي عمومي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1373/08/11
57566/300 نرخ تبادل و فروش مازاد انرژي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 08/08/1373
53792/300 بهاي برق مصرفي واحدهاي شاليكوبي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1373/08/07
11/5608/13932 تعرفه مصارف برق شركت واحد اتوبوسراني وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 07/08/1373
11/25/4560/13384 چگونگي تامين برق شهركهاي صنعتي و مسكوني وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1373/07/30
10134/300 بهاي برق مصرفي كارخانه هاي توليد خمير مايه وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 18/07/1373
11201/300 هماهنگي در اجراي مفاد آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1373/07/06