مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 6965/100

شماره: 6965/100
تاریخ: 1373/11/03
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
اعمال تعرفه شماره 3 ( توليد كشاورزي )
پيرو ابلاغ تعرفه هاي برق طي شماره 100/297 مورخ 26/12/1372 از آنجائيكه در اعمال تعرفه شماره 3 ( توليد كشاورزي ) بعضي كشاورزاني كه مشمول بند هاي 1-3 و 2-3 اين تعرفه مي شوند مدعي عدم انطباق عملكرد خود با پروانه هاي مجاز بهره برداري بدليل قدمت پروانه هايشان مي باشند لذا جهت مساعدت به اينگونه كشاورزان مقرر مي گردد فرصتي به اينگونه كشاورزان داده شود تا با مراجعه به سازمانهاي آب منطقه اي ذيربط نسبت به ارائه تقاضاهاي خود اقدام كرده تا مورد رسيدگي قرار گرفته و در صورت استحقاق نسبت به اصلاح پروانه هاي بهره برداري ايشان اقدام و پروانه جديد صادر گردد . لذا از تاريخ 31/5/1374 در محاسبه بهاي برق مصرفي مشتركين اين تعرفه ( توليد كشاورزي ) از اجراي بند هاي 1-3 و 2-3 موقتاً خودداري و صورت حساب برق مصرفي به صورت علي الحساب صادر گردد . در طي اين مدت مشتركين مذكور مكلف به ارائه پروانه هاي جديد منطبق با قدرت مصرفي خواهند بود كه در صورت ارائه پروانه اصلاح شده معتبر صادره از سوي سازمان آب منطقه اي ذيربط ، بهاي برق مصرفي آنان بر اساس قدرت جديد مندرج در پروانه و با مراعات بند هاي 1-3 و 2-3 فوق الذكر محاسبه و صورتحساب قطعي صادر و با مشترك تسويه حساب خواهد شد .

بديهي است در صورت عدم ارائه پروانه جديد نيز بهاي برق مصرفي اينگونه مشتركين از تاريخ 1/9/1373 بر اساس تعرفه توليد كشاورزي و با توجه به بند هاي مربوطه محاسبه و مابه التفاوت دريافت خواهد شد . لازم است اين امر به طريق مناسب به اطلاع ذينفعان نيز برسد .

بيژن زنگنه
وزير نيرو
رونوشت:

- مجلس شوراي اسلامي - رياست محترم كميسيون نيرو جهت استحضار
- مجلس شوراي اسلامي - رياست محترم كميسيون كشاورزي و عمران روستاها جناب آقاي مهندس جلالي بازگشت به نامه شماره 20028/287/72 / د مورخ 30/9/73
- دفتر رياست محترم جمهوري - جناباقاي مرعشي بازگشت به نامه شماره 49619 مورخ 30/8/73 آن جناب
- وزارت كشاورزي
- معاونت حقوقي و امور مجلس
- معاونت امور برق
- معاونت امور آب
- واحد برنامه ريزي توانير - تعرفه
تصویر نامه: