مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 6748/100

شماره: 6748/100
تاریخ: 1373/11/08
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
اعمال تعرفه هاي برق كشاورزي
چون در اعمال تعرفه هاي برق كشاورزي ، برخي كشاورزان كه براي تلمبه زني آب از نيروي برق استفاده مي كنند ، نسبت به پروانه بهره برداري خود از جمله در مورد چاهها از نظر عمق چاه و عمق نصب تلمبه يا بده لحظه اي و ماهانه معترض مي باشند ، با توجه به اطلاعيه منتشره در روزنامه هاي كثير الانتشار و نامه شماره 100/6965 مورخ 3/11/73 خطاب به شركتها ي برق منطقه اي ( پيوست ) لازم است آن شركت رسيدگي به درخواستهاي واصله از سوي اينگونه كشاورزان را اولويت داده و ضمن دريافت تقاضاهاي ايشان به كليه اينگونه تقاضاها رسيدگي كرده و با مراعات قانون توزيع عادلانه آب و آيين نامه هاي ناشي از آن پاسخ كليه تقاضاها را نفياً يا اثباتاً حداكثر تا تاريخ 31/5/74 مطابق فرمهاي جديد صدور پروانه به متقاضي اعلام و رونوشت آنرا نيز به شركت برق منطقه اي ذيربط جهت اطلاع ارسال دارند .

ضروري است آن شركت و ادارات كل تابعه آن مفاد اين دستورالعمل را به طرزي مناسب در معرض ديد مراجعه كنندگان قرار دهند .

بيژن زنگنه
وزير نيرو
رونوشت:

- كليه شركتهاي برق منطقه اي جهت اطلاع
- وزارت كشاورزي
- رياست محترم كميسيون نيروي مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار
- رياست محترم كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي بازگشت به نامه شماره 20028/287/72/د مورخ 30/9/73 جهت استحضار
- رياست محترم دفتر رياست محترم جمهوري بازگشت به نامه شماره 49619 مورخ 30/8/73
- معاونت امور آب
- معاونت امور برق
- معاونت امور حقوقي و مجلس
تصویر نامه: