مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 59855/300

شماره: 59855/300
تاریخ: 1373/10/06
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
بهاي برق مصرفي آب شيرين كنهاي بندر لنگه و تصفيه خانه هاي آب مشروب و فاضلاب شهرها
پيرو بخشنامه شماره 300/12386 مورخ 31/5/73 بهاي برق مصرفي آب شيرين كنهاي بندر لنگه و تصفيه خانه هاي آب مشروب و فاضلاب شهر ها نيز بر اساس مفاد بخشنامه فوق محاسبه و دريافت گردد .
بيژن زنگنه
وزير نيرو
رونوشت:

- كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
- معاونت امور آب و فاضلاب شهري
- معاونت امور برق
- معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي
- دفتر وزارتي
- واحد برنامه ريزي توانير - تعرفه

تصویر نامه: