مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 2802/300

شماره: 2802/300
تاریخ: 1373/09/19
از:
وزارت نيرو
به:
جناب آقاي بشارتي - وزير محترم كشور
موضوع:
تامين برق مهمانشهرها
عطف به نامه شماره 11848/14 مورخ 7/8/73 در خصوص هزينه هاي برق مصرفي مجتمع هاي مهمانشهر كه ويژه مهاجرين و اتباع خارجي احداث گرديده اند به استحضار مي رساند تفكيك انشعابهاي واحد هاي گوناگون مهمانشهر ها تنها راه عملي و منطبق با مقررات جاري وزارت نيرو در خصوص اينگونه مشتركين مي باشد . نظر به مساعدت و همكاري با مجتمع هاي فوق الذكر به شركتهاي برق منطقه اي تاكيد مي شود كه در امر تفكيك انشعابها تسريع بعمل آورده و از اخذ هزينه هاي انشعاب خودداري و تنها با دريافت هزينه لوازم اندازه گيري و ساير مواد و مصالح مورد نياز انشعابها برقرار شوند .
بيژن زنگنه
وزير نيرو
رونوشت:

- كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان جهت اطلاع و اقدام
- معاونت امور برق
- معاونت برنامه ريزي توانير - تعرفه
تصویر نامه: