مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 24924/2544/505

شماره: 24924/2544/505
تاریخ: 1373/10/18
از:
وزارت نيرو
به:
شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
حريم خطوط فشار متوسط
با عنايت به مسائل فني و مهندسي صنعت برق و به منظور رعايت حال و تسهيل در امور ساكنين مناطق پر تراكم و به ويژه اماكن شهري ، بدينوسيله اعلام مي گردد در " موارد استثنايي " كه رعايت فواصل حريم درجه يك مشكلات عمده فني يا مالي براي مالكين ايجاد نمايد ، در نظر گرفتن  فاصله شعاعي تا محور هادي به جاي فاصله افقي براي خطوط با ولتاژ حداكثر تا 33 كيلو ولت با شرايط زير مجاز مي باشد :

1 - تخريب ساختمان يا تغيير مسير خط  بعلل فني يا مالي ممكن نباشد .

2 - مالك ساختمان يا نماينده قانوني مالك از طرف وي كتباً اعلام نمايد كه به خطرات عملكرد خطوط برق و اموري كه بايد از لحاظ ايمني رعايت شود ( مانند عدم ساخت و ساز جديد يا نصب آنتن و غيره به قسمي كه فاصله حريم كاهش يابد ) آگاهي كافي دارد و در صورت انتقال ملك ، اطلاعات و آگاهيهاي خود را به خريدار بعدي منتقل خواهد كرد و بعلاوه تعهد نمايد كه در آينده مزاحم بازديد و تعميرات خطوط و پايه هاي آن نخواهد بود .

3 - هر گاه خطوط برق مورد بحث از زمينهاي عبور داده شده كه مستعد ساختمان است يا مالك قصد تصرفاتي از قبيل احداث موتور خانه ، انبار ، تاسيسات دامداري و درختكاري را دارد و مالك مايل به سپردن تعهد رسمي و كتبي بر مراعات حريم خط بفاصله شعاعي تا محور هادي و در نظر گرفتن كليه تمهيدات لازم براي ايمن بودن ساختمان و تاسيساتي كه احداث خواهد نمود از خطرات ناشي از وجود خطوط فشار قوي باشد و نيز در صورت انتقال زمين يا ساختمان و تاسيسات به ديگري آگاهيها و اطلاعات و تعهدات خود را به منتقل اليه منتقل و او را از خطرات برق مطلع مي نمايد بلامانع بودن احداث تاسيسات يا درختكاري و نظاير آن به مراجع ذيربط اعلام شود .

4 - اين امر محرز  شود كه تعهد كننده قانوناً صلاحيت بعهده گرفتن مسئوليت و تعهدات مذكور در بند هاي فوق را دارد .

5 - از نظر مكانيكي ضرايب اطمينان به كار رفته در احداث خط هوائي ( مشخصات پايه ها و فاصله ها ) بيش از ضرايب متداول و به اندازه كافي انتخاب شده باشد .

6 - در صورتيكه تاريخ احداث خط مقدم بر احداث بنا بوده و با ايجاد اعياني به حريم برق تجاوز شده باشد مالك پرداخت هزينه هاي مازاد براي تقويت خطوط و ساير مسائل جنبي را تقبل نمايد . در غير اينصورت هزينه هاي تقويت خط بعهده آن شركت خواهد بود .

7 - تشخيص " موارد استثنائي " فقط با هيات مديره شركتهاي برق منطقه اي بوده و اختيار ياد شده قابل تفويض نخواهد بود .

بيژن زنگنه
وزير نيرو
رونوشت:

- شركتهاي برق منطقه اي ، سازمان آب و برق خوزستان
- شركت توانير - سازمان برق ايران
- معاونت حقوقي و امور مجلس
- معاونت امور برق
- دفتر وزارتي
تصویر نامه: