مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 17007/300

شماره: 17007/300
تاریخ: 1373/09/20
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
برق مصرفي تاسيسات مربوط به شركتهاي آب و فاضلاب استاني
پيرو بخشنامه شماره 300/13640 مورخ 9/6/73 مقتضي است دستور فرماييد برق مصرفي تاسيسات مربوط به شركتهاي آب و فاضلاب استاني نيز مشمول مفاد بخشنامه فوق الذكر گردد .
 
بيژن زنگنه
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق
- كليه شركتهاي آب و فاضلاب استاني بانضمام يك نسخه از بخشنامه فوق الذكر
- معاونت امور آب و فاضلاب شهري
- واحد برنامه ريزي و امور اقتصادي
- دفتر وزارتي
تصویر نامه: