مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 12331/300

شماره: 12331/300
تاریخ: 1373/09/05
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق در مورد بلوكهاي ساختماني با قدرت درخواستي كمتر از 100 كيلووات
پيرو ابلاغ آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق طي بخشنامهشماره 100/295 مورخ 24/12/1372 ، به منظور حل مشكلات بلوكهاي ساختماني اعم از تجاري ، عمومي و مسكوني با قدرت درخواستي كمتر از 100 كيلووات بند ذيل به بخش الف ماده 48 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق اضافه مي گردد :

الف 7 : چنانچه مجموع قدرت درخواستي بلوكهاي ساختماني اعم از تجاري ، عمومي و مسكوني بين 30 تا 100 كيلو وات بوده و در محدوده قانوني شهرها قرار داشته باشند ، در صورت تمايل متقاضيان ، احداث خط نيرو رساني توسط شركت انجام و هزينه هاي آن بر روي متقاضيان سر شكن خواهد شد .

در اين حالت هزينه هاي تامين برق ( شامل سرشكن هزينه هاي نيرو رساني ) هر يك از متقاضيان واقع در بلوك ساختماني در هيچ شرايطي در مورد شبكه هوايي به ازاي هر آمپر تك فاز 2 برابر و در مورد شبكه زميني ( كابلي ) به ازاي هر آمپر تك فاز 3 برابر رقم مندرج در سطر 3-4 ستون 10 جدول " هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب " بيشتر نخواهد بود .

بديهي است در مورد زمين پست مطابق بند الف 3 و در مورد وسايل اندازه گيري مطابق بند الف 5 عمل خواهد شد و متقاضيان بلوكهاي ساختماني اعم از تجاري ، عمومي و مسكوني با قدرت درخواستي بيش از 100 كيلو وات نيز كماكان مشمول ماده 42 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق خواهند گرديد .

بيژن زنگنه
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق
تصویر نامه: