مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/25/6517/15172

شماره: 11/25/6517/15172
تاریخ: 1373/09/12
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
برق مصرفي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
Untitled 6

بدين وسيله اعلام مي دارد هزينه برق مصرفي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بر اساس بند ج تعرفه عمومي محاسبه و دريافت گردد .

محمد ملاكي
معاون وزير نيرو در امور برق
رونوشت:

- معاونت برنامه ريزي توانير- دفتر تعرفه
تصویر نامه: