مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 295/100

شماره: 295/100
تاریخ: 1372/12/24
از:
وزارت نيرو
به:
به كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق

پيرو ابلاغ آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق (آزمايشي) طي بخشنامه شماره 100/7250 و اصلاحات پيشنهادي شركتها ، باستناد مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ايران و بمنظور ايجاد سهولت ، ساده سازي و رفع نكات مبهم و قابل تفسير در آيين نامه هاي قبلي ، ايجاد وحدت رويه در اجراي آن و برخورد يكسان با متقاضيان برق و حفظ حقوق آنان ، آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق ابلاغ ميگردد.
اين آيين نامه هيچگونه افزايشي در هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق نسبت به آيين نامه آزمايشي نداشته و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء بوده ، كليه آيين نامه ها و بخشنامه هاي قبلي كه در زمينه مقررات واگذاري انشعاب ابلاغ گرديده ، ملغي مي گردد و انحصاراً در اين زمينه ميبايست اين آيين نامه ملاك عمل قرار گيرد.

 

- متن كامل آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق در سال 1373

 

بيژن زنگنه
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق
- معاونت امور حقوقي و مجلس
- دفتر وزارتي
تصویر نامه: