مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

بخشنامه‌هاي پرمراجعه

موضوع شماره تاريخ
ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي مربوطه در سال 1397 100 / 30 / 17349 / 97 06/ 03/ 1397
ابلاغ تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها - 1397 100 / 20 / 12298/ 97 09 /02 / 1397
جداول هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق 100 / 30/ 32194 / 96 29 / 06/ 1396