مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

بخشنامه‌هاي پرمراجعه

موضوع شماره تاريخ

ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي مربوطه در سال 1398
 
100 / 30 / 14306/ 98 18/ 02/ 1398

ابلاغ تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها - 1398
 
100 / 20 / 10018/ 98 28 /02 / 1398

جداول هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق
 
100 / 20 / 43200/ 97 1397/10/05